ร้อยนิยามความเป็นครู ณ โรงเรียนทุ่งพะยอม

ร้อยนิยามความเป็นครู ณ โรงเรียนทุ่งพะยอม

 

          โลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สังคมแห่งการเรียนรู้ไม่มีวันหยุดนิ่ง องค์กรทางการศึกษา จึงต้องปรับตัวให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยพึงตระหนักว่า คุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับคุณภาพครูเป็นหลัก  แต่ปัจจุบันพบว่า ความเป็นครูในสังคมไทยกำลังเผชิญกับคำถามจากสังคมหลายด้าน ทั้งคุณภาพของผู้ที่มาเรียนวิชาชีพครู การไม่มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตครูโดยเฉพาะ หลักสูตรวิชาชีพครูในสถาบันที่ผลิตครู คุณภาพของบัณฑิตครูเมื่อจบการศึกษา การพัฒนาครูที่ยังไม่ถูกปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน รวมไปถึงปัญหาการขาดแคลนครูในบางพื้นที่ของประเทศ เป็นต้น

          โรงเรียนทุ่งพะยอม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมือง  จังหวัดกระบี่ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เปิดทำการสอนอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2482 เดิมใช้ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลกระบี่น้อย 3 (โรงเรียนวัดสุวรรณธาราราม) ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่เข้าข่ายขาดแคลนจำนวนครูผู้สอน ด้วยจำนวนนักเรียนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กว่า 90 คน ในขณะที่มีข้าราชการครูและพนักงานบริการ รวมกันแค่ 7 คน

          หากแต่จำนวนตัวเลขข้างต้นก็หาเป็นข้ออ้างหรืออุปสรรคไม่ สำหรับความมุ่งมั่นตั้งใจของคณะครูโรงเรียนทุ่งพะยอม ในการที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาให้บรรดาลูกศิษย์อย่างสุดความสามารถ ภายใต้การนำของนายธวัช ประเสริฐกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งพะยอม โดยกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาให้นักเรียนโรงเรียนทุ่งพะยอมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยการร่วมมือกันของทุกฝ่าย

         ด้วยทางบุคลากรโรงเรียนทุ่งพะยอมทุกคนตระหนักดีว่าอาชีพครูหมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่คอยอบรมสั่งสอนวิชาความรู้ คอยมอบแนวทางหลักการคิด การอ่านเขียนให้กับลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนให้ได้รับทั้งความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่จำเป็นสำหรับการเป็นพลเมืองในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้ประกอบวิชาชีพครูจึงต้องเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ใหม่ๆอยู่เสนอ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนเป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านวิชาการ และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไป

          แม้ว่าเรามักจะได้ยินคำพูดเชิงเปรียบเทียบหรือเปรียบเปรยอยู่บ่อยครั้งว่า “ครูคือแม่พิมพ์ของชาติ” เนื่องจากการเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพื่อให้ศิษย์ได้ประพฤติปฏิบัติตาม หรือ“ครูคือผู้แจวเรือจ้าง” เนื่องจากอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไม่ก่อให้เกิดความร่ำรวย มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่อย่างสันโดษ ไม่หวั่นไหวต่อลาภ ยศ สรรเสริญ และความสะดวกสบายต่าง ๆอีกทั้งอาชีพครูยังเป็นผู้ชี้นำแสงสว่างแห่งปัญญาให้แก่ศิษย์ จึงมีการเปรียบเทียบว่า “ครูคือแสงเทียน” แต่ไม่ว่าจะเป็นนิยามแบบไหน สำหรับคณะครูที่โรงเรียนทุ่งพะยอม “ครูก็ยังเป็นครู” ความรู้สึกที่ดีที่สุดของการเป็นลำเรือในวันนี้ ไม่ใช่ความหวังในตำแหน่งทางวิชาการ ไม่ใช่เพราะต้องการให้พวกเรายกมือไหว้  ไม่ใช่เพราะมีคนมาให้เกียรติด้วยคำพูดยกยอปอปั้นที่ไพเราะเสนาะหู  หากแต่คือการได้ให้โอกาสทางปัญญาให้กับเยาวชนของจังหวัดกระบี่ เพื่อให้ต้นกล้าทางปัญญาเหล่านี้เติบโตไปเป็นกำลังที่สำคัญของประเทศต่อไปในอนาคตนั่นเอง 

Share this article

About Author

Super User
Login to post comments

Contact Us

12637061 1053418338014748 2113257595 o

 

 

mail 44043 640 unseenkrabi59@gmail.com

Last posts

VISITORCOUNTER

Today 20

Yesterday 30

Week 258

Month 166

All 1538053